LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)

Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)
Link https://www.dmgh.de/mgh_ll_nat_germ_5_1/index.htm#page/(III)/mode/1up
Werktextstellen
 • LAla A Tit. LXXVIII, 3 , laitihunt
 • LAla A Tit. IX , aisstera anti
 • LAla A Tit. Incipit (Kap.-Verz.), ALLAMANORUM
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XLVI, 45, marcha
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XLVIII, 47, Alamanno
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XLVIII, 47, morthaudo
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXIII, 61, marh
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXV, 63, troppo
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXIX, 67, mortaudus
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXIX, 67, baro
 • LAla A Cap.-Verz.Tit. LXXIV, 72, mariscalco
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXXVII, 75, stuba
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXXX, 78, clausura
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LXXVIII, 76, siusibus
 • LAla A Cap.-Verz.Tit. XCI, 88, mallaverit
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XCII, 89, colpo
 • LAla A Cap.-Verz.Tit. XCIII, 90, medullam
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XCIV, 91, buricas
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XCV, 92, vissontum
 • LAla A Tit. Incipit (A1), ALLAMANNORUM
 • LAla A Tit. Incipit (A1), LANFRIDO
 • LAla A Tit. Incipit (A1), GODOFRIDO
 • LAla A Tit. I, 1, Allamannorum
 • LAla A Tit. I, 1, Lanfrido
 • LAla A Tit. I, 2, fredo
 • LAla A Tit. III, 1, wadio
 • LAla A Tit. III, 3, fredo
 • LAla A Tit. IV, wirigeldum
 • LAla A Tit. VI, novigildos
 • LAla A Tit. VIII, Alamanni
 • LAla A Tit. IX, Alamanni
 • LAla A Tit. X, Alamannis
 • LAla A Tit. XVII, 2, Alamanna
 • LAla A Tit. XVII, 2, mallo
 • LAla A Tit. XX, Alamannis
 • LAla A Tit. XXVI, 1, novigildos
 • LAla A Tit. XXVI, 2, novigildus
 • LAla A Tit. XXVIII, 1, wirigildum
 • LAla A Tit. XXX, fredo
 • LAla A Tit. XXXI, novigildus
 • LAla A Tit. XXXI, fredo
 • LAla A Tit. XXXII, Alamannorum
 • LAla A Tit. XXXIV, 1, wirigildum
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, mallo
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, mallare
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, mallare
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, mallet
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, mallo
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, wadium
 • LAla A Tit. XXXVI, 2, fredo
 • LAla A Tit. XXXVII, 2, Alamannis
 • LAla A Tit. XXXVII, 2, fredo
 • LAla A Tit. XLII, 1, mallatus
 • LAla A Tit. XLIV, 1, wirigildo
 • LAla A Tit. XLIV, 2, wirigildos
 • LAla A Tit. XLV, wirigildum
 • LAla A Tit. XLVI, marcha
 • LAla A Tit. XLVIII, Alamanni
 • LAla A Tit. XLVIII, mortaudo
 • LAla A Tit. XLVIII, wirigildis
 • LAla A Tit. XLIX,1, novigeldos
 • LAla A Tit. L, 2, wirgildum
 • LAla A Tit. L, 2, mundio
 • LAla A Tit. LIII, 2, mundio
 • LAla A Tit. LIII, 2, mundium
 • LAla A Tit. LIII, 2, wirigildo
 • LAla A Tit. LIV, 1, alodo
 • LAla A Tit. LIV, 3, morginaghepha
 • LAla A Tit. LIV, 3, Alamanni
 • LAla A Tit. LIV, 3, nasthait
 • LAla A Tit. LVII, 1, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 1, pulislac
 • LAla A Tit. LVII, 6, pinna
 • LAla A Tit. LVII, 6, fanone
 • LAla A Tit. LVII, 7, stuppavit
 • LAla A Tit. LVII, 10, scardi
 • LAla A Tit. LVII, 10, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 22, marczan
 • LAla A Tit. LVII, 22, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 35, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 35, balcbrust
 • LAla A Tit. LVII, 55, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 55, hrevovunt
 • LAla A Tit. LVII, 57, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 62, Alamanni
 • LAla A Tit. LVII, 62, tautragil
 • LAla A Tit. LX, 3, Alamannus
 • LAla A Tit. LXI, 1, octogeldo
 • LAla A Tit. LXI, 2, Alamanni
 • LAla A Tit. LXI, 2, marach
 • LAla A Tit. LXII, octo enim geldus
 • LAla A Tit. LXIII, 1, Alamanni
 • LAla A Tit. LXIII, 1, marach
 • LAla A Tit. LXV, 1, troppo
 • LAla A Tit. LXV, 1, novigildus
 • LAla A Tit. LXVI, puletrum
 • LAla A Tit. LXIX, mortaudus
 • LAla A Tit. LXIX, baro
 • LAla A Tit. LXIX, wirigildum
 • LAla A Tit. LXIX, novigildo
 • LAla A Tit. LXXIV, 1, seniscalco
 • LAla A Tit. LXXIV, 2, mariscalcus
 • LAla A Tit. LXXIV, 2, sala
 • LAla A Tit. LXXVI, 2, scuria
 • LAla A Tit. LXXVII, 1, stuba
 • LAla A Tit. LXXVII, 3, scuria
 • LAla A Tit. LXXVII, 4, spicaria
 • LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift), siusibus
 • LAla A Tit. LXXVIII, 3, alamanni
 • LAla A Tit. LXXXI, Alamanni
 • LAla A Tit. LXXXI, corfo
 • LAla A Tit. LXXXI, fanone
 • LAla A Tit. XCI, mallare
 • LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7, colpo
 • LAla A Tit. XCII, 2 Pactus II, 8, lisa
 • LAla A Tit. XCII, 4 Pactus II, 10, baro
 • LAla A Tit. XCIV, 1 Pactus XXI, 1, buricas
 • LAla A Tit. XCIV, 3 Pactus XXI, 4, scura
 • LAla A Tit. XCIV, 6, stotario
 • LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1, vesontum
 • LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1, brugit
 • LAla A Tit. XCV, 2 Pactus XXIII, 2, treudis
 • LAla A Tit. XCV, 3 Pactus XXIII, 3, treudis
 • LAla A Tit. XCV, 6 Pactus XXIII, 6, novemgeldos
 • LAla A Tit. XCV, 7 Pactus XXIIII, 2, trudis
 • LAla A Tit. XCV, 10 Pactus XXIIII, 5, novemgeldos
 • LAla A Tit. XCV, 12 Pactus XXV, 4, octogildus
 • LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5, saiga
 • LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5, novemgeldos
 • LAla A Tit. XCV, 15 Pactus XXVI, 2, novigildus
 • LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3, Anite
 • LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3, chaucha
 • LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 1, wirigildum
 • LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2, wirigildum
 • LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2, wirigildum
 • LAla A Tit. XCVI, 4 Pactus XXIX, 1, wirigildum
 • LAla A Tit. XCVI, 6 Pactus XXX, 1, texaga
 • LAla A Tit. XCVII, 3 Pactus XXXI, 4, mediofledis
 • LAla A Tit. XCVII, 4 Pactus XXXII, 1, weregeldo
 • LAla A Tit. Explicit, Alamannorum
 • LAla A Tit. XCVIII, 2, gadano
 • LAla B Cap.-Verz. (Überschrift), Alamannorum
 • LAla B Cap.-Verz., Alamanna
 • LAla B Cap.-Verz., ewa
 • LAla B Cap.-Verz., marcam
 • LAla B Cap.-Verz., morttodum
 • LAla B Cap.-Verz., troppo
 • LAla B Cap.-Verz., morttaudus
 • LAla B Cap.-Verz., seusibus
 • LAla B Cap.-Verz., mallare
 • LAla B Cap.-Verz., colopo
 • LAla B Cap.-Verz., buricas
 • LAla B Cap.-Verz., bissontem
 • LAla B Cap.-Verz., ALAMANNORUM
 • LAla B Incipit, ALAMANNORUM
 • LAla B Incipit, HLODHARII
 • LAla B Tit. I, 2, Alamannorum
 • LAla B Tit. I, 2, fredum
 • LAla B Tit. I, 2, zi
 • LAla B Tit. III, 1, wadium
 • LAla B Tit. III, 3, houbetschatz
 • LAla B Tit. III, 3 (4), fredum
 • LAla B Tit. IV, fredum
 • LAla B Tit. IV, weregildum
 • LAla B Tit. V, 3, fredo
 • LAla B Tit. VI (Überschrift), ewa
 • LAla B Tit. VI, 1, saigas
 • LAla B Tit. VI, 2, Saiga
 • LAla B Tit. VI, 2, saigi
 • LAla B Tit. VI, 3, saigas
 • LAla B Tit. VI, 3, saigi
 • LAla B Tit. VI, 3, Alamani
 • LAla B Tit. VII, novigeldos
 • LAla B Tit. IX, Alamanni
 • LAla B Tit. IX, Bawari
 • LAla B Tit. X, Alamanni
 • LAla B Tit. X, haistera handi
 • LAla B Tit. X, Bawari
 • LAla B Tit. X, haiftlichen
 • LAla B Tit. XI, Alamannis
 • LAla B Tit. XVIII (Überschrift), Alamanna
 • LAla B Tit. XXI, Alamannis
 • LAla B Tit. XXVII, 1, novigeldos
 • LAla B Tit. XXVII, 2, novigeldos
 • LAla B Tit. XXIX, 1, weregeldo
 • LAla B Tit. XXXI, fredo
 • LAla B Tit. XXXII, novigeldos
 • LAla B Tit. XXXII, fredum
 • LAla B Tit. XXXII, fredum
 • LAla B Tit. XVIII, 2, Alamanna
 • LAla B Tit. XXXIII, Alamannorum
 • LAla B Tit. XXXIII, Bawaris
 • LAla B Tit. XXXIV, 1, weregeldum
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, mallare
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, mallo
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, mallare
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, mallare
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, mallet
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, mallo
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, wadium
 • LAla B Tit. XXXVI, 2, fredo
 • LAla B Tit. XXXVII, 2, Bawaris
 • LAla B Tit. XXXVII, 2, Alamannis
 • LAla B Tit. XXXVII, 2, fredum
 • LAla B Tit. XXXVII, 2, bannum
 • LAla B Tit. XLII, mallatur
 • LAla B Tit. XLIV, allodii
 • LAla B Tit. XLV, 1, weregeldo
 • LAla B Tit. XLV, 2, weregeldos
 • LAla B Tit. XLVI, weregeldo
 • LAla B Tit. XLVII (Überschrift), marcam
 • LAla B Tit. XLVII, marcam
 • LAla B Tit. XLIX (Überschrift), morttodum
 • LAla B Tit. XLIX, Alamanni
 • LAla B Tit. XLIX, Bavari
 • LAla B Tit. XLIX, morttodo
 • LAla B Tit. XLIX, weregeldos
 • LAla B Tit. XLIX, rauba
 • LAla B Tit. XLIX, weregeldos
 • LAla B Tit. L, 1, novem geldos
 • LAla B Tit. LI, 2, weregeldo
 • LAla B Tit. LI, 2, mundio
 • LAla B Tit. LIV, 2, mundium
 • LAla B Tit. LIV, 2, mundium
 • LAla B Tit. LIV, 2, weregeldo
 • LAla B Tit. LIV, 1, alodo
 • LAla B Tit. LVI, 2, morgangeba
 • LAla B Tit. LVI, 2, Alamanni
 • LAla B Tit. LVI, 2, nasthait
 • LAla B Tit. LIX, 1, Alamanni
 • LAla B Tit. LIX, 1, Bavari
 • LAla B Tit. LIX, 1, pulislac
 • LAla B Tit. LIX, 6, kebul
 • LAla B Tit. LIX, 6, pinna
 • LAla B Tit. LIX, 6, fanone
 • LAla B Tit. LIX, 7, stupavit
 • LAla B Tit. LIX, 7, virscoppot
 • LAla B Tit. LX, 3, orscardi
 • LAla B Tit. LX, 3, lidisscart
 • LAla B Tit. LX, 3, Alamanni
 • LAla B Tit. LX, 3, Bavari
 • LAla B Tit. LXI, 4, afful
 • LAla B Tit. LXII, 2, rozz
 • LAla B Tit. LXII, 3, biselbemo
 • LAla B Tit. LXIII, 5, marczan
 • LAla B Tit. LXIII, 5, Bavari
 • LAla B Tit. LXIII, 5, Alamanni
 • LAla B Tit. LXIV, 5, zi virstreddene
 • LAla B Tit. LXV, 7, Alamanni
 • LAla B Tit. LXV, 7, Bawari
 • LAla B Tit. LXV, 7, palcprust
 • LAla B Tit. LXV, 27, Alamanni
 • LAla B Tit. LXV, 27, refvunt
 • LAla B Tit. LXV, 31, erfurit
 • LAla B Tit. LXV, 34, Alamanni
 • LAla B Tit. LXV, 34, Bavari
 • LAla B Tit. LXV, 34, taudragil
 • LAla B Tit. LXVIII, 3, Bavarus
 • LAla B Tit. LXVIII, 3, Alamannus
 • LAla B Tit. LXIX, 1 (Glosse), scelo
 • LAla B Tit. LXIX, 1, geldos
 • LAla B Tit. LXIX, 1, octogeldos
 • LAla B Tit. LXIX, 1, novemgeldos
 • LAla B Tit. LXIX, 1, wedregildos
 • LAla B Tit. LXIX, 2, Alamanni
 • LAla B Tit. LXIX, 2, Bavari
 • LAla B Tit. LXIX, 2, marach
 • LAla B Tit. LXX, 1 (?), geldos
 • LAla B Tit. LXX, 1 (?), novigeldos
 • LAla B Tit. LXX, 1 (?), wedregildo
 • LAla B Tit. LXX, 1 (?), wedregildos
 • LAla B Tit. LXX, 3, Alamanni
 • LAla B Tit. LXX, 3, marach
 • LAla B Tit. LXX, 5, bichurtit
 • LAla B Tit. LXXII (Überschrift), troppo
 • LAla B Tit. LXXII, 1, troppo
 • LAla B Tit. LXXII, 1, stuote
 • LAla B Tit. LXXII, 1, novemgeldos
 • LAla B Tit. LXXII, 1, octogeldos
 • LAla B Tit. LXXIII (Glosse), verfurfet
 • LAla B Tit. LXXIII, poledrum
 • LAla B Tit. LXXIII, volon
 • LAla B Tit. LXXIV, 1, in fant
 • LAla B Tit. LXXIV, 2, kitribin
 • LAla B Tit. LXXV, 1 (Glosse) ???, sueigen
 • LAla B Tit. LXXVI (Überschrift), mortaudus
 • LAla B Tit. LXXVI, mortaudum
 • LAla B Tit. LXXVI (Glosse), mort
 • LAla B Tit. LXXVI, barum
 • LAla B Tit. LXXVI, weregeldum
 • LAla B Tit. LXXVI, novemgeldos
 • LAla B Tit. LXXVII, mortaudum
 • LAla B Tit. LXXIX, 3, siniscalcus
 • LAla B Tit. LXXIX, 4, mariscalcus
 • LAla B Tit. LXXX, 2, genezze
 • LAla B Tit. LXXXI, 1, salam
 • LAla B Tit. LXXXI, 2, scuriam
 • LAla B Tit. LXXXI, 3, stubam
 • LAla B Tit. LXXXI, 5, Scuriam
 • LAla B Tit. LXXXI, 6, spicarium
 • LAla B Tit. LXXXI, 6 (Glosse), spichere
 • LAla B Tit. LXXXII (Überschrift), seusibus
 • LAla B Tit. LXXXII, 1, seusium
 • LAla B Tit. LXXXII, 1, suise
 • LAla B Tit. LXXXII, 1 (Glosse), hessehunt
 • LAla B Tit. LXXXII, 3, laitihunt
 • LAla B Tit. LXXXII, 4, vuinth
 • LAla B Tit. LXXXII, 6, uberscriten
 • LAla B Tit. LXXXIV, Alamanni
 • LAla B Tit. LXXXIV, zurf
 • LAla B Tit. LXXXIV, fanone
 • LAla B Tit. XC, 1 (Glosse), huf
 • LAla B Tit. XCIV (Überschrift), mallare
 • LAla B Tit. XCIV, mallare
 • LAla B Tit. XCV (Überschrift), colopo
 • LAla B [Tit. XCV, 1] Pactus, Tit. II, 7, colopo
 • LAla B [Tit. XCV, 2] Pactus, Tit. II, 8 , lida
 • LAla B [Tit. XCV, 4] Pactus, Tit. II, 10, barus
 • LAla B Tit. [XCVI, 1] Pactus, Tit. XX, 2, lancwit
 • LAla B Tit. XCVII (Überschrift), buricas
 • LAla B Tit. [XCVII, 1] Pactus, Tit. XXI,1, buricas
 • LAla B [Tit. XCVII, 3] Pactus, Tit. XXI, 4, scuria
 • LAla B Tit. XCVIII, 3, stotario
 • LAla B Tit. XCIX (Überschrift), bissontem
 • LAla B [Tit. XCIX, 1] Pactus, Tit. XXIII, 1 , bissontem
 • LAla B [Tit. XCIX, 1] Pactus, Tit. XXIII, 1, bissontem
 • LAla B [Tit. XCIX, 1] Pactus, Tit. XXIII, 1, prugit
 • LAla B [Tit. XCIX, 1] Pactus, Tit. XXIII, 1, bramit
 • LAla B [Tit. XCIX, 2] Pactus, Tit. XXIII, 2, treudis
 • LAla B [Tit. XCIX, 3] Pactus, Tit. XXIII, 3, treudis
 • LAla B [Tit. XCIX, 6] Pactus, Tit. XXIII, 6, novemgeldos
 • LAla B [Tit. XCIX, 7] Pactus, Tit. XXIV, 2, treudem
 • LAla B [Tit. XCIX, 10] Pactus, Tit. XXIV, 5, novemgeldos
 • LAla B [Tit. XCIX, 12] Pactus, Tit. XXV, 4, novemgeldos
 • LAla B [Tit. XCIX, 13] Pactus, Tit. XXV, 5, rehpoch
 • LAla B [Tit. XCIX, 13] Pactus, Tit. XXV, 5, saiga
 • LAla B [Tit. XCIX, 13] Pactus, Tit. XXV, 6, novemgeldos
 • LAla B [Tit. XCIX, 14] Pactus, Tit. XXVI, 1, kranach
 • LAla B [Tit. XCIX, 15] Pactus, Tit. XXVI, 2, gans
 • LAla B [Tit. XCIX, 15] Pactus, Tit. XXVI, 2, novemgeldos
 • LAla B [Tit. XCIX, 16] Pactus, Tit. XXVI, 3, Aneta
 • LAla B [Tit. XCIX, 16] Pactus, Tit. XXVI, 3, cauha
 • LAla B [Tit. XCIX, 18] Pactus, Tit. XXVII, diup
 • LAla B [Tit. XCIX, 19] Pactus, Tit. XXVIII, 1, weregeldum
 • LAla B [Tit. XCIX, 19] Pactus, Tit. XXVIII, 2, weregeldum
 • LAla B [Tit. XCIX, 19] Pactus, Tit. XXVIII, 2, weregeldum
 • LAla B [Tit. XCIX, 20] Pactus, Tit. XXIX, 1, weregeldum
 • LAla B [Tit. XCIX, 22] Pactus, Tit. XX, 1, texaga
 • LAla B Explicit, ALAMANNORUM
 • LAla B Tit. XCVIII, 1 (Zusatz B8), weregeldum
 • LAla B Tit. IV, fredo
 • LAla B Tit. LI, 2, mundiburdio mundo
 • LAla A Tit. Incipit (Tituli), Alamannorum
 • LAla A Tit. XLVIII, rauba
 • LAla A Tit. Incipit (Chlothar), Hlotharii
 • LAla A Tit. XLVIII (Überschrift), mortuado
 • LAla A Tit. XLVIII (Zusatz A3), weregeldos
 • LAla A Tit. LVII, 13, glasougi
 • LAla A Tit. LVII, 13, alamanni
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. I, 6, ewa
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XVIII , Alamanna
 • LAla A Tit. Incipit (A3, 4), ALLAMANNORUM
 • LAla A Tit. Incipit (A5), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (A5), Flotarii
 • LAla A Tit. L, 2 (Zusatz), weregeldo
 • LAla A Tit. LIV, 3 (Zusatz A5), morgangaba
 • LAla A Tit. LXXXI (Zusatz A5), corf
 • LAla A Tit. LXXXI (Zusatz A5), alamanni
 • LAla A Tit. Explicit, Alamannorum
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. I, 9, hasteo
 • LAla A Tit. Incipit (A6, 7), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (A6, 7), Hlotharii
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. XCI, 88, mallare
 • LAla A Cap.-Verz. Tit. LIX, pulislac
 • LAla A Tit. Incipit (A8), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (A8), Hlotharii
 • LAla A Tit. LXIX (Überschrift), mordtotus
 • LAla A Tit. LXXVIII , seusium
 • LAla A Tit. Incipit (A9), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (A9), Lodhanri
 • LAla A Tit. Incipit (A10), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (A10), Chlothario
 • LAla A Tit. Incipit (A12), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (A12), Chlotario
 • LAla A Tit. Incipit (A11), Alamannorum
 • LAla A Tit. Incipit (P), ALAMANNORUM
 • LAla P Tit. VII, 5, wasilus
 • LAla P Tit. VIII, 1, revo
 • LAla P Tit. VIII, 3, revo
 • LAla P Tit. IX, 3, wasilus
 • LAla P Tit. XI, 3, stelzia
 • LAla P Tit. XIII, 1, stria
 • LAla P Tit. XIII, 2, barone
 • LAla P Tit. XIV, 1, clita
 • LAla P Tit. XIV, 1, stria
 • LAla P Tit. XIV, 3, clita
 • LAla P Tit. XIV, 4, clita
 • LAla P Tit. XIV, 5, wiregildum
 • LAla P Tit. XIV, 6, baro
 • LAla P Tit. XIV, 6, minoflidis
 • LAla P Tit. XIV, 7, Alamannus
 • LAla P Tit. XIV, 8, Alamannus
 • LAla P Tit. XIV, 9, minoflidus
 • LAla P Tit. XIV, 11, Alamanna
 • LAla P Tit. XVII, 3, letus
 • LAla P Tit. XVII, 6, leta
 • LAla P Tit. XVIII, 1, wegalaugen
 • LAla P Tit. XVIII, 2, letus
 • LAla P Tit. XVIII, 4, letus
 • LAla P Tit. XVIII, 5, leta
 • LAla P Tit. XXXV, 1, mundo
 • LAla P Tit. XXXV, 3, nastula
 • LAla P Tit. XXXVI, 1, drappo
 • LAla B Tit. XVIII, 2, alamanna
 • LAla P Tit. XXXVIII, 2, saigas
 • LAla P Tit. XXXIX, 1, marcha
 • LAla P Tit. XXXIX, 2, wiregildum
 • LAla P Tit. XXVII, verrus
 • LAla P Tit. XXVIII, 1, wiregildum
 • LAla P Tit. XXVIII, 2, wiregildum
 • LAla P Tit. XXVIII, 2, wiregildum
 • LAla P Tit. XXIX, 1, wiregildum
 • LAla P Tit. XXXI, 4, minofledis
 • LAla P Tit. XL, 7, octogildum
 • LAla P Tit. I, 5, colpus
 • LAla P Tit. XVII, 5, Alamanna
 • LAla B Tit. XVIII, 2, mallo
 • LAla B Cap.-Verz., wisunt
 • LAla B [Tit. XCIX, 1] Pactus, Tit. XXIII, 1, wisunt
 • LAla B [Tit. XLVII] Pactus, Tit. XXXI, 2, marcam
 • LAla B Tit. LXXXII, 5, bizit
 • LAla B Tit. XI, Bawaros
 • LAla B Tit. LXXXIV, Bavari
 • LAla B Tit. LI, 2 (b), weregeldo
 • LAla A Tit. LXIX (Überschrift), baronis
 • LAla P Tit. XV, baro
 • LAla P Tit. XVII, 3, heris
 • Siglen
 • LAla A1 (St. Gallen, StiftsB., 731)
 • LAla A2 (München, BSB., Clm 4115)
 • LAla A3 (Wien, ÖNB., Cod. 502)
 • LAla A4 (Rom, BV., Reg. lat. 520)
 • LAla A5 (Paris, BN., lat. 4759B)
 • LAla A6 (Modena, Archivio et Biblioteca Capitolare, Ord. I. 2)
 • LAla A7 (Gotha, Forschungs- und LandesB., Membr. I 84)
 • LAla A8 (Wolfenbüttel, HAB., Cod. Guelf. 513 Helmstadiensis)
 • LAla A9 (Paris, BN., lat. 4404)
 • LAla A10 (St. Gallen, StiftsB., 729)
 • LAla A11/B11 (Wolfenbüttel, HAB., Cod. Guelf. 327 Gudianus latinus 4o)
 • LAla A12 (Paris, BN., lat. 10753)
 • LBai Laur (v. Schwind) (Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. LXXVII 1)
 • LAla B1 (1) (London, BL. Egerton, 269)
 • LAla B1 (2) (Paris, BN., lat. 4633 )
 • LAla B1 (b) (Cologny-Genève, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. 107)
 • LAla B1 (a) (Paris, BN., lat. 18236 )
 • LAla B2 (Kopenhagen, Det Kongelige Bibliotek, Coll. Gottorp 1943 quarto )
 • LAla B3 (Bamberg, StaatsB., Msc. iur. 35)
 • LAla B4 (München, BSB., Clm 19415)
 • LAla B5 (Paris, BN., lat. 4632)
 • LAla B6 (Hamburg, Staats- und UB., in scrinio 141a)
 • LAla B7 (Paris, BN., lat. 4628)
 • LAla B8(/A8) (Trier, StadtB., 843)
 • LAla B9 (München, BSB., Clm 4460)
 • LAla B10 (Paris, BN., lat. 4787)
 • LAla B12 (St. Gallen, StadtB., 338)
 • LAla B13 (München, BSB., Clm 3853 )
 • LAla B14 (Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek Hs., 217)
 • LAla B18 (Wien, ÖNB., Cod. 601)
 • LAla B20 (St. Paul (im Lavanttal), Stiftsarchiv, Ms. 4/1)
 • LAla B21 (Rom, BV., Reg. lat. 857)
 • LBai Estense (Modena, Biblioteca Estense, Codex Estensis)
 • LAla B22 (Rom, BV., Reg. lat. 991)
 • LAla B23 (Rom, BV., Reg. lat. 1050)
 • LAla B24 (Rom, BV., Reg. lat. 1128)
 • LAla B25 (Paris, BN., lat. 4614)
 • LAla B26 (Paris, BN., lat. 9654)
 • LAla B27 (St. Gallen, StiftsB., Cod. 732)
 • LAla B28 (Wolfenbüttel, HAB., Cod. Guelf. 130 Blankenburgensis (52))
 • LAla B31 (Stuttgart, WLB., Cod. iur. 4° 134)
 • LAla B32 (Paris, BN., lat. 4417)
 • LAla B33 (Paris, BN., lat. 4759)
 • LAla B35 (Paris, BN., lat. 18237)
 • LAla B37 (Paris, BN., Nouv. acq. lat. 204)
 • LAla B38 (Berlin, DStB., 5766)
 • LAla B17 (Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXIII [4])
 • LAla B19 (Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. Lat. Q. 119)
 • LBai A4/Ep (Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXIII [4])
 • LAla BAu (Autun, Bibliothèque municipale, S40 (36))
 • LBai Bas [keine LBai-Hs.; LVis. tilgen?! AK] (Basel, Öffentliche Bibliotheksuniversität, C. III. 1)
 • LAla BRV20 (Rom, Biblioteca Vallicelliana, C 20)
 • LAla AK1/9 (Kremsmünster, StiftsB. , Fragm. 1/9)