LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LAla A10

Sigle LAla A10
Handschrift St. Gallen, StiftsB., 729
Datierung ¹9
Lokalisierung
Lokalisierungszusatz Tours?
Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)
Link http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0729/126
Handschriftenlesungen
 • ALAMA|NORVM [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (A10)]
 • CHLOTHARII [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (A10)]
 • ALAMANNORṼ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. Explicit]
 • fre|dũ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. I, 2]
 • uuado [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. III, 1]
 • fredum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. IV]
 • uuirgildum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. IV]
 • noue|gildis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. VI]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. VIII]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. IX]
 • haisterahanti [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. IX ]
 • alamannis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. X]
 • alamanna [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2]
 • mallo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2]
 • ALAMANNA [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2 (Überschrift)]
 • alamannis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XX]
 • Nouegilđ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXVI, 1]
 • nouegilđ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXVI, 2]
 • uuirigildo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXVIII, 1]
 • fredo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXX]
 • nouegildus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXI]
 • fredo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXI]
 • uuirgildum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXIV, 1]
 • malare [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mal|lare [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • malare [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallat [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • uuadium [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • fredo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • alamanni[ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • mallatus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLII, 1]
 • uirgeldo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLIV, 1]
 • uuirgildus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLIV, 2]
 • uuirgildum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLV]
 • marcha [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVI]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • morth|taudo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuirgeldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • raupa [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuirgildus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLIX,1]
 • uuir|gildo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. L, 2]
 • mundio [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. L, 2]
 • mundio [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • mundium [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • uuirgildo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • morgangeba [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • nasthait [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pulis|lac [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pinna [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 6]
 • fanone [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 6]
 • stopauerit [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 7]
 • eschardi [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 10]
 • alaman|ni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 10]
 • marczanh [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alam[a...] [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 35]
 • balcbrust [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 35]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 62]
 • thaut|sagil [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 62]
 • alamannos [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LX, 3]
 • VIIII·geldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 1]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
 • marach [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
 • octogildis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXII]
 • maraͨh [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIII, 1]
 • troppo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXV, 1]
 • VIIII·geldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXV, 1]
 • pule|trṽ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXVI]
 • morth daudo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • baro [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • uuirgeldũ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • seniscalcum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 1]
 • marescalcum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • salã [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • scuria [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVI, 2]
 • stubã [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 1]
 • scuria [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 3]
 • spicaria [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 4]
 • laidi [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII, 3 ]
 • alamanni [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • zuruft [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • fanone [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • malare [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCI]
 • colpo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7]
 • lita [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 2 Pactus II, 8]
 • ba|ro [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 4 Pactus II, 10]
 • buricas [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 1 Pactus XXI, 1]
 • scuria [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 3 Pactus XXI, 4]
 • stotario [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 6]
 • bisontum [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • brugit [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • trehudis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 2 Pactus XXIII, 2]
 • trehudis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 3 Pactus XXIII, 3]
 • VIIII·geldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 6 Pactus XXIII, 6]
 • treudis [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 7 Pactus XXIIII, 2]
 • VIIII·geldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 10 Pactus XXIIII, 5]
 • VIIII·gelldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 12 Pactus XXV, 4]
 • saigas [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • VIIII·geldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • VIIII·geldus [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 15 Pactus XXVI, 2]
 • anite [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • chauua [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • uuir|geldo [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 1]
 • uuirgeldũ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uuirgeldũ [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uuirgeldos [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 4 Pactus XXIX, 1]
 • texeca [LAla A10, ¹9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 6 Pactus XXX, 1]