LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LAla A3

Sigle LAla A3
Handschrift Wien, ÖNB., Cod. 502
Datierung ¹10
Lokalisierung
Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)
Link https://search.onb.ac.at/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=ONB&docId=ONB_alma21303575550003338&fn=permalink
Handschriftenlesungen
 • ALAMANNORVM [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. Incipit (A3, 4)]
 • HLOTHARII [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. Incipit (Chlothar)]
 • ALAMANNORVM [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. Explicit]
 • HLV|DOVVIGŨI [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. Explicit (Hludowigii)]
 • fredo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. I, 2]
 • uuadiũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. III, 1]
 • fredo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. III, 3]
 • fredũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. IV]
 • uuerigeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. IV]
 • nouigeldus [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. VI]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. VIII]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. IX]
 • heistarahandi [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. IX ]
 • alaman|nis [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. X]
 • alaman|na [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XVII, 2]
 • malˡo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XVII, 2]
 • alamannis [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XX]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXVI, 1]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXVI, 2]
 • uuera|geldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXVIII, 1]
 • fredo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXX]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXI]
 • fredũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXI]
 • alaman|oʀ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXII]
 • uueregeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXIV, 1]
 • mallare [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mall& [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • uuadiũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • fredo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • alamannis [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • fredu [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • mallatus [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLII, 1]
 • uueregeldo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLIV, 1]
 • uueregeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLIV, 2]
 • uueregeldo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLV]
 • marca [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVI]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVIII]
 • mortu|ado [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVIII]
 • uueregeldo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVIII]
 • rauba [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuere|geldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVIII (Zusatz A3)]
 • MORTUADO [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLVIII (Überschrift)]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XLIX,1]
 • uuerigeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. L, 2]
 • mundeburdũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. L, 2]
 • mundio [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LIII, 2]
 • mundiũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LIII, 2]
 • uueregeldo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LIII, 2]
 • mor|gangabir [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LIV, 3]
 • nasthaid [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 1]
 • bulis|lac [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pinna [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 6]
 • fanone [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 6]
 • stuppauerit [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 7]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 10]
 • lithscart [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 10]
 • glasaugi [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 13]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 13]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 22]
 • marczan [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 35]
 • blacprust [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 35]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 55]
 • hʳeuouunt [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 55]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 57]
 • gorͣuunt [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 57]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 62]
 • tautragil [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LVII, 62]
 • alamannus [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LX, 3]
 • VIIIgeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXI, 1]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXI, 2]
 • marach [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXI, 2]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXII]
 • marah [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXIII, 1]
 • troppo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXV, 1]
 • VIIII geldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXV, 1]
 • poletrũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXVI]
 • mortaudo [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXIX]
 • baro [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXIX]
 • uue|regeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXIX]
 • uueregeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXIX]
 • seniscalcus [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXIV, 1]
 • marahscalcũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • sala [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • scuria [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVI, 2]
 • stubã [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVII, 1]
 • scuriã [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVII, 3]
 • spicariũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVII, 4]
 • seuussibus [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVIII, 3]
 • leidihunt [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVIII, 3 ]
 • alamanni [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXXI]
 • Zurft [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXXI]
 • fanone [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXXI]
 • mallare [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCI]
 • colapho [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7]
 • lida [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCII, 2 Pactus II, 8]
 • burus [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCII, 4 Pactus II, 10]
 • stotario [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCIV, 6]
 • uuisontũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • bruget [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • treudis [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 2 Pactus XXIII, 2]
 • treudes [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 3 Pactus XXIII, 3]
 • noui|geldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 6 Pactus XXIII, 6]
 • treudes [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 7 Pactus XXIIII, 2]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 10 Pactus XXIIII, 5]
 • octouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 12 Pactus XXV, 4]
 • saiga [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • nouigeldos [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 15 Pactus XXVI, 2]
 • Anita [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • cauha [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • uueregeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 1]
 • uueregeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uueregeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • tex|agͤa [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCVI, 6 Pactus XXX, 1]
 • midio flidis [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCVII, 3 Pactus XXXI, 4]
 • uueregeldũ [LAla A3, ¹10. Südwestdeutschland, LAla A Tit. XCVII, 4 Pactus XXXII, 1]