LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LAla A9

Sigle LAla A9
Handschrift Paris, BN., lat. 4404
Datierung ¹9, ²9
Lokalisierung
Lokalisierungszusatz Gallien; Loiretal, nahe Tours
Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)
Link http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426042t.r=4404.langDE
Handschriftenlesungen
 • ALA|MANNORṼ [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (A9)]
 • LODHANRI [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (A9)]
 • ALAMANNORU [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (Kap.-Verz.)]
 • frido [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. I, 2]
 • uuadio [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. III, 1]
 • fredo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. III, 3]
 • fridum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. IV]
 • uuiregeldum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. IV]
 • nouigeldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. VI]
 • ala|manni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. VIII]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. IX]
 • haixtera | chandi [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. IX ]
 • alamanna [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2]
 • mallo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2]
 • alamannis [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XX]
 • nouigeldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXVI, 1]
 • nouigeldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXVI, 2]
 • uuirigeldum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXVIII, 1]
 • frido [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXX]
 • nouigel|dus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXI]
 • fredo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXI]
 • alaman|norum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXII]
 • uuirigeldum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXIV, 1]
 • malla|re [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • malla|re [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mal|l& [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • uuadium [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • fredo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • alamannis [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • fredo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • LODH|ANRI [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. (A9)]
 • ALAMAN|NORUM [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. (A9)]
 • mallatur [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLII, 1]
 • uuirigeldo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLIV, 1]
 • uuirigeldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLIV, 2]
 • uuiri|geldo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLV]
 • marca [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVI]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • mor|toto [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuirigel|dus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • rauba [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuirigel|dus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XLIX,1]
 • uuirigeldo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. L, 2]
 • mundio [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. L, 2]
 • mundium [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • mundium [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • uuirigeldum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • morganghoba [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • nasthait [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pulisalca [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pinna [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 6]
 • fanone [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 6]
 • stup|pauit [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 7]
 • scardlithdi [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 10]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 10]
 • marozan [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 22]
 • ala|manni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 22]
 • ala|manni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 35]
 • palhcprust [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 35]
 • re|fuunt [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 55]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 62]
 • tau|dragil [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 62]
 • alaman|nus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LX, 3]
 • uuirigeldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 1]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
 • marcha [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
 • uuiri|geldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXII]
 • marath [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIII, 1]
 • tropo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXV, 1]
 • uuirigeldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXV, 1]
 • pol&rum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXVI]
 • morit taudus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • baro [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • uuirigeldum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • siniscalcho [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 1]
 • maris|chalco [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • sala [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • stuba [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 1]
 • spicaria [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 4]
 • seusi [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • laitihunt [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII, 3 ]
 • alamanni [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • surfo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • fanono [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • mallare [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCI]
 • culo|po [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7]
 • lesa [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 2 Pactus II, 8]
 • baro [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 4 Pactus II, 10]
 • buricas [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 1 Pactus XXI, 1]
 • scuria [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 3 Pactus XXI, 4]
 • sto|tari [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 6]
 • bissontum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • brugit [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • treudis [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 2 Pactus XXIII, 2]
 • treu|dis [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 3 Pactus XXIII, 3]
 • VIIII gel|dus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 6 Pactus XXIII, 6]
 • treude [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 7 Pactus XXIIII, 2]
 • VIIII geldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 10 Pactus XXIIII, 5]
 • saiga [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • nouem geldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • VIIII coldus [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 15 Pactus XXVI, 2]
 • anite [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • cauuha [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • uuirigeldũ [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 1]
 • uuirigel|dum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uui|rigeldum [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uuirigeldo [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 4 Pactus XXIX, 1]
 • texaga [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 6 Pactus XXX, 1]