LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LAla A4

Sigle LAla A4
Handschrift Rom, BV., Reg. lat. 520
Datierung ¹9, ²9
Lokalisierung
Lokalisierungszusatz Frankreich
Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)
Link https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.lat.520
Handschriftenlesungen
 • alamanorũ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (A3, 4)]
 • flotharii [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (Chlothar)]
 • ALAMANNORUM [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. Incipit (Kap.-Verz.)]
 • euua [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. I, 6]
 • alamanna [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. XVIII ]
 • marcã [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. XLVI, 45]
 • mortaudo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. XLVIII, 47]
 • troppo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. LXV, 63]
 • mortaudus [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. LXIX, 67]
 • colobo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. XCII, 89]
 • puricas [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. XCIV, 91]
 • bissontẽ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz. Tit. XCV, 92]
 • mallare [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Cap.-Verz.Tit. XCI, 88]
 • fredo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. I, 2]
 • uuadium [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. III, 1]
 • frido [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. III, 3]
 • fridum [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. IV]
 • uueregeldum [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. IV]
 • noui|gelᵭ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. VI]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. VIII]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. IX]
 • haistera handi [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. IX ]
 • alamannʾ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. X]
 • alamanna [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2]
 • mallo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XVII, 2]
 • alamannis [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XX]
 • nouegeldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXVI, 1]
 • nouegildos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXVI, 2]
 • uueregeldo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXVIII, 1]
 • frido [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXX]
 • nouegel|dos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXI]
 • fredo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXI]
 • alamannorũ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXII]
 • uueregeldũ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXIV, 1]
 • mallare [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mall& [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mal|lo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • uuadium [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • fredo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • alamannis [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • fredo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • mallatus [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLII, 1]
 • uuergeldo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLIV, 1]
 • uueregeldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLIV, 2]
 • uuere|geldo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLV]
 • marcã [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLVI]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • mordtoto [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • nouigeldus [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • rauba [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLVIII]
 • noui geldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XLIX,1]
 • uueregelᵭ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. L, 2]
 • mundio [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. L, 2]
 • mundi [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • mundium [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • gueregildo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LIII, 2]
 • moragangheba [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • nastahit [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pulislac [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pinnam [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 6]
 • fanone [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 6]
 • stuppauit [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 7]
 • lidiscardi [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 10]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 10]
 • marczand [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 35]
 • palhc|prust [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 35]
 • réuouunt [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 55]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 62]
 • taudragil [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LVII, 62]
 • alamannus [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LX, 3]
 • nouigeldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 1]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
 • marahc [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
 • VIII·gildos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXII]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXIII, 1]
 • marah [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXIII, 1]
 • TROPPO [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXV, 1]
 • nouegeldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXV, 1]
 • poll&rum [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXVI]
 • morth to [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • baro [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • uueregildos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXIX]
 • senescalcus [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 1]
 • mares calcus [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • sala [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • scuria [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVI, 2]
 • stuppa [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 1]
 • spicario [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVII, 4]
 • SEUSIBUS [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • laidi hunc [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII, 3 ]
 • alamanni [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • curf [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • fanone [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXXI]
 • mallare [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCI]
 • MALLARE [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCI (Überschrift)]
 • colpo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7]
 • COLOBO [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7 (Überschrift)]
 • lisa [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 2 Pactus II, 8]
 • baro [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCII, 4 Pactus II, 10]
 • puricas [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 1 Pactus XXI, 1]
 • PURICAS [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 1 Pactus XXI, 1 (Überschrift)]
 • scurta [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 3 Pactus XXI, 4]
 • stotari [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCIV, 6]
 • bisantum [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • brugit [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • treudis [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 2 Pactus XXIII, 2]
 • reutes [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 3 Pactus XXIII, 3]
 • trudis [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 7 Pactus XXIIII, 2]
 • nouigeldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 10 Pactus XXIIII, 5]
 • VIIII geldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 12 Pactus XXV, 4]
 • sagia [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • VIIII·geldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • VIIII·geldos [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 15 Pactus XXVI, 2]
 • anite [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • caua [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • uue|regildo [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 1]
 • uueregildũ [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uueregeldum [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uuere|gildum [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 4 Pactus XXIX, 1]
 • dexa [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. XCVI, 6 Pactus XXX, 1]