LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LAla A7

Sigle LAla A7
Handschrift Gotha, Forschungs- und LandesB., Membr. I 84
Datierung ¹10, ²10, ¹11, ²11
Lokalisierung
Edition MGH LL nat. germ. I,5,1 (Lex Alamannorum)
Link https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00011566
Handschriftenlesungen
 • ALAMANNORṼ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. Incipit (A6, 7)]
 • HLOTHARII [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. Incipit (A6, 7)]
 • ALAMANNORUM [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. Explicit]
 • mordtoto [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Cap.-Verz. Tit. LXIX, 67]
 • barone [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Cap.-Verz. Tit. LXIX, 67]
 • mallare [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Cap.-Verz. Tit. XCI, 88]
 • culpo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Cap.-Verz. Tit. XCII, 89]
 • buricis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Cap.-Verz. Tit. XCIV, 91]
 • fredũ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. I, 2]
 • uuadiũ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. III, 1]
 • fre|dum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. III, 3]
 • fredũ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. IV]
 • uuere|gildum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. IV]
 • nouigeldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. VI]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. VIII]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. IX]
 • heisterahenti [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. IX ]
 • alamannis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. X]
 • alamanna [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XVII, 2]
 • mallo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XVII, 2]
 • alamannis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XX]
 • nouigeldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXVI, 1]
 • nouigeldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXVI, 2]
 • uuere|gildo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXVIII, 1]
 • fredo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXX]
 • fredo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXI]
 • nouigeldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXI]
 • alamannoʀ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXII]
 • uueregildũ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXIV, 1]
 • mallare [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallare [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallet [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • mallo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • uuadiũ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • fre|do [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVI, 2]
 • alamannis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • fredũ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XXXVII, 2]
 • mallatʾ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLII, 1]
 • uuidrigildo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLIV, 1]
 • uidrigildis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLIV, 2]
 • uueregild [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLV]
 • marcã [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLVI]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLVIII]
 • mordtoto [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuidrigil|dos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLVIII]
 • rauba [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLVIII]
 • uuidrigildos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XLIX,1]
 • uuidrigildo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. L, 2]
 • mundio [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. L, 2]
 • uuidrigildo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. L, 2 (Zusatz)]
 • mundium [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LIII, 2]
 • mun|dium [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LIII, 2]
 • uuidrigildo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LIII, 2]
 • morgangkaba [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LIV, 3]
 • nasthait [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LIV, 3]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 1]
 • pulislac [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 1]
 • penna [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 6]
 • fanone [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 6]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 10]
 • lid crarti [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 10]
 • marachzanᶻ [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 22]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 35]
 • palcprust [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 35]
 • ala|manni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 55]
 • reuauunt [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 55]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 62]
 • taudragil [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LVII, 62]
 • alamannus [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LX, 3]
 • VIIII geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXI, 1]
 • alamanni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXI, 2]
 • marach [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXI, 2]
 • VIII enm geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXII]
 • marahc [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXIII, 1]
 • troppo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXV, 1]
 • VIIII·geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXV, 1]
 • polledrum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXVI]
 • mordtotos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXIX]
 • baro [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXIX]
 • uuidri|geldum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXIX]
 • uuidrigildos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXIX]
 • seniscalcus [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXIV, 1]
 • mariscalcus [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • sala [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXIV, 2]
 • scuriam [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXVI, 2]
 • scuriam [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXVII, 3]
 • spicariam [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXVII, 4]
 • SEUSIS [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • leitiʰunt [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXVIII, 3 ]
 • ala|manni [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXXI]
 • zurufd [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXXI]
 • fanone [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. LXXXI]
 • malare [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCI]
 • culpo [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCII, 1 Pactus II, 7]
 • lesa [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCII, 2 Pactus II, 8]
 • baro [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCII, 4 Pactus II, 10]
 • buricas [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCIV, 1 Pactus XXI, 1]
 • scuriam [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCIV, 3 Pactus XXI, 4]
 • stotario [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCIV, 6]
 • bissontem [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • rugit [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 1 Pactus XXIII, 1]
 • treudis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 2 Pactus XXIII, 2]
 • treudis [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 3 Pactus XXIII, 3]
 • nouem geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 6 Pactus XXIII, 6]
 • treudem [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 7 Pactus XXIIII, 2]
 • nouem|geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 10 Pactus XXIIII, 5]
 • nouemgeldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 12 Pactus XXV, 4]
 • saiga [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • nouem geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 13 Pactus XXV, 5]
 • nouem geldos [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 15 Pactus XXVI, 2]
 • Anite [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • c&cauha [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCV, 16 Pactus XXVI, 3]
 • uuidrigildum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 1]
 • uuidrigildum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uuidrigeldum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCVI, 3 Pactus XXVIII, 2]
 • uuidrigeldum [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCVI, 4 Pactus XXIX, 1]
 • texaga [LAla A7, ¹10, ²10, ¹11, ²11. Oberitalien, LAla A Tit. XCVI, 6 Pactus XXX, 1]