LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Belegansatz seusis

Belegansatz seusis
Lemma seusis
Sprache latinisiert althochdeutsch
Wortart Substantiv
Handschriftenlesungen
 • seusi [LAla A9, ¹9, ²9. Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • SEUSIB; [LAla B4, ¹9. Südostdeutschland, LAla B Tit. LXXXII (Überschrift)]
 • seusib; [LAla B1 (a), ²9, ¹10, ²10. Norddeutschland/Westdeutschland, LAla B Cap.-Verz.]
 • seusib; [LAla B2, ²9, ¹10, ²10. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla B Cap.-Verz.]
 • seusib; [LAla B4, ¹9. Südostdeutschland, LAla B Cap.-Verz.]
 • SEUSIB; [LAla B6, ²9. Norddeutschland, LAla B Tit. LXXXII (Überschrift)]
 • seusibus [LAla B3, ¹9. Nordfrankreich/Ostfrankreich, LAla B Cap.-Verz.]
 • seusibus [LAla A5, ²9, ¹10. Ostfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • seusibus [LAla B6, ²9. Norddeutschland, LAla B Cap.-Verz.]
 • seusibus [LAla B5, ²9, ¹10, ²10. Nordfrankreich, LAla B Cap.-Verz.]
 • SEUSIBUS [LAla B1 (2), ²9. Nordostfrankreich, LAla B Tit. LXXXII, 1]
 • SEUSIBUS [LAla A4, ¹9, ²9. Nordfrankreich/Ostfrankreich/Südfrankreich/Westfrankreich, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • SEUSIBUS [LAla B5, ²9, ¹10, ²10. Nordfrankreich, LAla B Tit. LXXXII (Überschrift)]
 • SE|USIBUS [LAla B3, ¹9. Nordfrankreich/Ostfrankreich, LAla B Tit. LXXXII (Überschrift)]
 • siusib; [LAla A1, ²8. Ostfrankreich/Westschweiz, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]
 • siusib; [LAla A1, ²8. Ostfrankreich/Westschweiz, LAla A Cap.-Verz. Tit. LXXVIII, 76]
 • [d]eusibus [LAla A2, ¹8, ²8, ¹9, ²9. Südwestdeutschland, LAla A Tit. LXXVIII (Überschrift)]