LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LBai B6/Bb

Sigle LBai B6/Bb
Handschrift München, BSB., Clm 4639
Datierung ¹12, ²12
Lokalisierung
Edition MGH LL nat. germ. I,5,2 (Lex Baiuvariorum)
Link http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0011/bsb00112055/images/
Handschriftenlesungen
 • vvan ͥcstuodal [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Cap.-Verz. Tit. IV, 27]
 • nivngeldo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 3]
 • saica [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 3]
 • saicis [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 3]
 • triu nivngeldo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 3]
 • freto [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 6]
 • vuadivm [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 6]
 • hreuavunti [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 6 ]
 • fredo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 9]
 • mall& [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 10]
 • tunino [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 13]
 • Andecenam [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 13 ]
 • leugas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. I, 13 ]
 • baioarius [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 1]
 • aᶩlodem [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 1]
 • baioarii [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 3]
 • scuras [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 4]
 • filtrũ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 6]
 • feidosus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 8]
 • cãpiones [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 11]
 • trivnungelt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 12]
 • vadiṽ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 14]
 • fredo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. II, 14]
 • agi|lolfingas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. III, 1]
 • agilolvingi [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. III, 1]
 • agilovin|garũ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. III, 1]
 • pulislac [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 1]
 • infanc [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 3]
 • ad arc|rati [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 4]
 • kepolsceini [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 4]
 • palcprust [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 4]
 • hraobant [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 8]
 • lidscarti [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 14]
 • marchzand [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 16]
 • baͥovvarii [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 17]
 • marchfalli [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 18]
 • inunuvani [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 19]
 • inunvvan [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 21]
 • ist [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 21]
 • herireita [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 23]
 • heimsoͮch [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 24]
 • vvanchstodal [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 27 ]
 • taudregil [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IV, 28]
 • FRILAZ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. V (Überschrift)]
 • pulislach [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. V, 1]
 • sai|cas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. V, 2]
 • infanch [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. V, 3]
 • infanc [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VI, 3]
 • marchzand [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VI, 10]
 • taudre|gil [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VI, 11]
 • vverageldo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 1 ]
 • vveregeldi [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 2]
 • baiouuarii [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 3 ]
 • himizorun [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 4]
 • uvalt uuerf [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 5]
 • frilaz [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 10]
 • ba|ioarii [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 17 ]
 • vvanchalstodal [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 17 ]
 • vuiringele [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. VIII, 19]
 • nivngeldo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 1]
 • saicã [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 2]
 • saicas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 2]
 • cãpiones [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 2]
 • cã|piones [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 3]
 • vuergelt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 4]
 • fredo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 15]
 • bauvvarios [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. IX, 18]
 • reuavunti [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 1]
 • SCORIA [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 2]
 • baioari [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 2]
 • scof [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 2]
 • firstfalli [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 3]
 • reuavun|ti [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 4]
 • inunvuan [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 4]
 • campione [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 4]
 • first|falli [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 4]
 • firstsul [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 7]
 • vvinchilsul [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 8]
 • spangas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 13]
 • ezzisczun [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 16]
 • etorgarta [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 17]
 • vviffa [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. X, 18]
 • vuadiṽ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XI, 4]
 • vuadivm [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XI, 4]
 • c͂marcanis [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XII, 8]
 • alo|dem [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XII, 8]
 • vvehadinc [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XII, 8]
 • campiones [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XII, 8]
 • campionibʾ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XII, 9]
 • saica [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XII, 10]
 • mallat [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 2]
 • fredo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 2]
 • fredo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 3]
 • saicis [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 4]
 • aranscarti [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 8]
 • cãpione [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 8]
 • marchã [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 9]
 • cãpione [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIII, 9]
 • auursan [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 4]
 • sai|cas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 9]
 • saicas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 10]
 • marahc [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 11]
 • vuilz [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 12]
 • angargnago [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 12]
 • saicas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 14]
 • sueiz|chuoli [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XIIII, 15]
 • vver|geldo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 5]
 • cambias [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 8]
 • cã|pio [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 11]
 • sueron [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 12]
 • vvadiũ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 17]
 • vvadiũ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 17]
 • sui rotos [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 17]
 • alodem [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 17 ]
 • Wadiṽ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVI, 17 ]
 • marchanus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVII, 2]
 • saicas [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVII, 2]
 • cãpione [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVII, 3]
 • campiones [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVII, 6]
 • CAMPIONIB; [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVIII (Überschrift)]
 • bavvvarii [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVIIII, 2]
 • vveregeldo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVIIII, 2]
 • karmurdrid [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVIIII, 3]
 • vvalvraupa [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XVIIII, 4]
 • seucem [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 1]
 • leitihunt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 1]
 • seucẽ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 2]
 • triphunt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 2]
 • spurihunt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 3]
 • spurihunt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 3]
 • hapukhunt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 6]
 • suarzuvilt [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 7]
 • houavuart [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 9]
 • chraochare [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXI, 1]
 • canshapuk [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXI, 2]
 • anot|hapuk [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXI, 3]
 • sparvariis [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXI, 4]
 • kaheio [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXII, 6]
 • conmarcanus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXII, 11]
 • calasneo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XXII, 11]
 • soro|neus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • theodosivs [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • theodosianũ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • Theodericus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • baioarioʀ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • francoʀ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • alamannoʀ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • theode|ricus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • hildiᵱtus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • chlodarius [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • dagobertus [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]
 • agilloffo [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Prolog.]