LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

Titel Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Sigle GTB
Link http://gtb.inl.nl/
Wörterbuchangaben
 • adhramire (GTB)
 • alamannus, alamanna (GTB)
 • allodium (GTB)
 • allodium (GTB)
 • berg, baguberga, bainberga (GTB)
 • bannan, bannire, bannus, forbannire (GTB)
 • bannus, forbanno, pans?, ban? (GTB)
 • brunna (GTB)
 • mord, ca-murdrit, camortus, mordirōn, mordridus, mordrum, mordtôd, mortaudus, morthtaudo, mortus (GTB)
 • clita (GTB)
 • colpus (GTB)
 • marc, con-marcanus, conmarcanus, marcanus, marcstein, marka (GTB)
 • marc, con-marcanus, conmarcanus, marcanus, marcstein, marka (GTB)
 • durpellum/-us (GTB)
 • ferbannire (GTB)
 • francus (GTB)
 • fredum/-us/-a (GTB)
 • grafio (GTB)
 • heri, harigawerc, harimanna, harimannus, hariscild, herireita, heris generationes (GTB)
 • hasala (GTB)
 • helm, helmus (GTB)
 • helm, helmus (GTB)
 • mannire (GTB)
 • mundeburd(i)um/-us/-is/-a, mundeburd (GTB)
 • nestigthiggen (GTB)
 • nestigthiggen (GTB)
 • parricus (GTB)
 • sahhan, texaga (GTB)
 • texaga, sahhan (GTB)
 • saxo (GTB)
 • sonest, sonista (GTB)
 • stafflus, staplus (GTB)
 • sunnis (GTB)
 • werire, wegworin (GTB)
 • weragelt, werageltum, weregeldum/-us, wergild, wirngeldum, wirngelt (GTB)