LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Belegansatz seucis

Belegansatz seucis
Lemma seusis
Sprache latinisiert althochdeutsch
Wortart Substantiv
Handschriftenlesungen
  • seucẽ [LBai B2/T1, ¹9. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 1]
  • seucẽ [LBai B2/T1, ¹9. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 2]
  • seucẽ [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 2]
  • seucẽ [LBai B3/Ch, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 1]
  • seucẽ [LBai B3/Ch, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 2]
  • seucē [LBai B4 (Mordek), ¹12, ²12. Südwestdeutschland, LBai Tit. XX, 2]
  • seucem [LBai B6/Bb, ¹12, ²12. Südostdeutschland, LBai Tit. XX, 1]
  • seucem [LBai A1/P6, ²9. Nordostfrankreich, LBai Tit. XX, 2]
  • seucibʾ [LAla B20, ¹9. Oberitalien, LAla B Tit. LXXXII (Überschrift)]