LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Belegansatz **alamannus

Belegansatz **alamannus
Lemma alamannus
Sprache latinisiert althochdeutsch
Wortart Substantiv
Handschriftenlesungen
  • ala [LAla B4, ¹9. Südostdeutschland, LAla B Tit. X]
  • alamna [LAla A5, ²9, ¹10. Ostfrankreich, LAla A Tit. LXI, 2]
  • alam[ [LAla A8, ²8, ¹9. Oberitalien, LAla A Tit. LIV, 3]
  • alanni [LAla B4, ¹9. Südostdeutschland, LAla B Tit. LXXXIV]