LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Belegansatz **seniscalcus

Belegansatz **seniscalcus
Lemma seniscalcus
Sprache latinisiert althochdeutsch
Wortart Substantiv
Handschriftenlesungen
  • senis cal uus [LAla A6, ²10. Oberitalien, LAla A Tit. LXXIV, 1]