LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe fâhan, ana-fahan, anafang, anfang, antfang, in-fang (ChWdW8)

Wörterbuch Seebold, Elmar (2001): Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes. Der Wortschatz des 8. Jahrhunderts (und früherer Quellen). Berlin, New York: De Gruyter.
Fundstelle S. 349b
Inhalt

fāhan 'fangen'. nhd.: (fangen). fāhan : infanc 'Anfassen, Angriff'. ⁴8. oobd. (bair.) Einsprengsel LBai.

Letzte Änderung am 17.05.2018 durch HiWi
Lemmata